MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI
Ünvan: Kırkbir K Gayrimenkul Yatırımcılığı İnş. Taah. Turizm ve Tic. A.Ş.
MERSİS No: 0558067944900018
Adres: Firuzağa Mahallesi Çukurcuma Cad. No: 53/A Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: (212) 293 2061
E-posta: cukur@cukur.cc
ALICI
Ad:
Soyad:
Adres:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2 - KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘Sözleşme’) konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Ürünlerin temel özellikleri (cinsi, türü, miktarı, rengi, satış bedeli) sipariş sonrasında gönderilen e-posta'da belirtildiği gibidir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri www.cukur.cc sitesinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda onay verdiğini beyan eder.
4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin SATICI iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adresine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7. ALICI, Sözleşme konusu ürün sevkiyatını teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün sevkiyatını kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün sevkiyatının hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün sevkiyatının özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün veya ürünler kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
4.8. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürün veya ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.9. SATICI’nın, ALICI tarafından www.cukur.cc sitesi kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI iletişim kanallarına e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI iletişim adresine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6.1. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15(1)(c) uyarınca çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile Madde 15(1)(ç) uyarınca ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkını kullanamaz.
6.2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
6.3. Çabuk bozulma tehlikesi olan mallar ile son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi uygun olmayan ürünlerin iadesi yapılamaz. www.cukur.cc sitesinde satışa sunulan ürünler çoğunlukla çabuk bozulma tehlikesi olan, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ve ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler olduklarından ötürü, bu tür satın alınan ürünler iade edilemez veya bir başka ürün ile değiştirilemez.

MADDE 7 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal ve Hizmet satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 68’nci Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 9 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK
İşbu 10 maddeden ibaret Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve siparişin gerçekleştiği tarihte yürürlüğe girmiştir.

SATICI ALICI
Kırkbir K Gayrimenkul Yatırımcılığı İnş. Taah. Turizm ve Tic. A.Ş.